• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gokhanaycom
  • https://twitter.com/gokhanaycom
  • https://www.instagram.com/gokhanaycom/
  • https://www.youtube.com/c/gokhanaycom
    • 2010 yılından beri sizlerle...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret1886995
DKAB AKADEMİ OYUN
DKAB TABU OYUNU
OKUL ZİLİ SESLERİ
SINAV GÖREVİ

7. SINIF SUNULARI

DİKKAT! Tüm kazanımlara ait sunular yüklendi.

Kazanımlara tıklayıp indirebilirsiniz.

7. SINIF

1. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

KONULAR

1. Görülen ve görülemeyen varlıklar
2. Melekler ve özellikleri
3. Dünya ve ahiret hayatı
4. Ahiret hayatının aşamaları
5. Ahiret inancının insan davranışlarına etkisi
6. Bir peygamber tanıyorum: Hz. İsa as.
7. Bir sure tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 7

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.

► Ayrıntıya girilmeden cinlerden bahsedilir. Öğrencilerin sahip olduğu eksik veya yanlış dini bilgi ve anlayışlar, dini ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

7.1.2. Melekler, özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.

► 4 büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile konu sınırlandırılır.

► İslam dininde melek inancının önemine, meleklerin güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir, melek inanacının davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.

► Ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.

7.1.5. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

7.1.6. Hz. İsa’nın hayatının ana hatlarıyla tanır.

► Hz. Meryem'den kısaca bahsedlir. Sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında yrıntıya girilmeden konu ele alınır. Maide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile konu sınırlandırılır.

7.1.7. Nas suresini okur, anlamını söyler.  

► Sure ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede yer alan mesajlar belirlenir. Surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar

alem, gayb, melek, cin, şeytan, ahiret

►  Ayet, hadis ve edebi metinlerden yararlanılır. Dinin sevgi boyutunu öne çıkaran, müsamahakar, tedriciliği önceleyen ve öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım esas alınır.


2. ÜNİTE HAC VE KURBAN

KONULAR

1. İslam'da hac ibadeti ve önemi
2. Haccın Yapılışı
3. Umre ve Önemi
4. Kurban ibadeti ve önemi
5. Bir peygamber tanıyorum: Hz. İsmail as.
6. Bir ayet tanıyorum: En'am Suresi 162.ayet ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 6

DERS SAATİ 14

7 HAFTADA İŞLENECEK

7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

► Haccın müslümanların ahlaki gelişimlerine ve müslümanlar arası iletişim ve etkileşime yaptığı katkılara da vurgu yapılır.

7.2.2. Haccın yapılışını özetler.

► Hacla ilgili kavramlar (ihram, tavaf, şavt, sa'y, vakfe, zemzem, hacerü'l-esved) ve mekanlar (Kabe, safa merve, mina, müzdelife, arafat) ayrıntıya girmeden ele alınır.

► Haccın çeşitlerine girilmez.

►DİJİTAL ETKİNLİK 1

7.2.3. Umre ibadeti ve önemimi açıklar.

► Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.

► DİJİTAL ETKİNLİK 1

7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.

► Kurban ibadetinin hikmetine, kurbanla ilgili hükümlere, kurbanın kültürümüzdeki örneklerine (adak(nezir), akika gibi) kısaca değinilir.

► Alevi Bektaşi geleneğindeki "Kurban Tığlama Duası"na yer verilir.

7.2.5. Hz. İsmail’in hayatını ana hatlarıyla tanır.

► Hz. İsmail'in Kabe inşaasındaki rolüne değinilir.

► Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

7.2.6. Enam Suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.

► Ayetle ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar

hac, umre, kurban

► Konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Hac, umre ve kurban ibadetlerinin sosyal, kültürel ve ahlaki yönleri ile ilgili etkinliklere yer verilir.
3.ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR

KONULAR

1. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar
2. Bir peygamber tanıyorum: Hz. Salih as.
3. Bir sure tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 5

DERS SAATİ 12

6 HAFTADA İŞLENECEK

7.3.1 Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

► Kazanımda adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri ilişkili oldukları turum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.

7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

7.3.4. Hz. Salih’in hayatını ana hatlarıyla tanır.

► Sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girmeden ele alınır.

7.3.5. Felak Suresini okur, anlamını söyler.

► Sure ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir ve surede verilen mesajlar belirlenir.

 Anahtar Kavramlar

 ahlak, değer, tutum, davranış

► Konular günlük hayattab ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayet, hadis, ve edebi metinlerden yararlanılır.

 

4. ÜNİTE ALLAHIN KULU VE ELÇİSİ HZ MUHAMMED

KONULAR

1. Allah'ın kulu Hz. Muhammed sav.
2. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sav.
3. Bir sure tanıyorum: Kafirun Suresi ve Anlamı

KAZANIM SAYISI 3

DERS SAATİ 16

8 HAFTADA İŞLENECEK

7.4.1. Hz. Muhammedin insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.

► Hz. Muhammed'i insani yönü ele alınırken onu diğer insalardan ayıran en önemli özelliğin Allah'tan vahiy alması olduğuna vurgu yapılır.

7.4.2. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.

► Hz. Muhammed'in son peygamber olmasına, rahmet peygamberi olmasına, Kur'an-ı Kerim'i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasına, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesine ayetler ve hadisler eşliğinde yer verilir.

7.4.3. Kafirun suresini okur, anlamını söyler.

► Sure ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, surede verilen mesajlar belirlenir.

 Anahtar Kavramlar

 risalet, nübüvvet, hatemü'l-enbiya

 ► Konular günlük hayattab ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayet, hadis, ve edebi metinlerden yararlanılır.
5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

KONULAR

1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri

2. İslam düşüncesindeyorum biçimleri

3. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar
KAZANIM SAYISI 4

DERS SAATİ 14

7 HAFTADA İŞLENECEK

7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.

► Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girmeden ele alınır.

7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.

► İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.

7.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.

► Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.

7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.

► Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.

Bu kapsamda;

► Alevilik-Bektaşilikteki "ocak kültürü"ne ve "el ele, el hakka ikrarı"na yer verilir;
Bektaşilikte musahipliğe "ikrar ve nasp olma" da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

► Cemevi, ayin-i cem erkanının yapıldığı, "yol, adap ve erkan yeri" olarak nitelendirilir; Bektaşlikte ise cemevi yerine "meydan evi" ifadesinin kullanıldığına değinilir. Görgü cemi, ikrar cemi ve Abdal Musa cemi'nden bahsedilir. Ayin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.

► Alevilik- Bektaşilik'te duaların başında Bismişah, sonunda ise Allah Allah lafzının söylendiğine değinilir. Gülbank konusunda ise Lokma duasına yer verilir.


Anahtar Kavramlar

itikat, fıkıh, mezhep, tasavvuf, ayin, erkan

► İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ana hatlarıyla öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır, nesnel ve tasviri (betimleyici) bir anlatım esas alınır.